www.mlspp.gov.az
Azərbaycanca   English 19.11.2018 - year
Xəbər lenti

Labour pensions of about 90,000 people of the corresponding categories will be increased on the basis of the new Rules approved by the Decree of President Ilham Aliyev                   Minor residents of the rehabilitation institution met with servicemen

Structure / Institutions subordinated to the Ministry / Administration of objects under construction

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN NƏZDİNDƏ
TİKİLMƏKDƏ OLAN OBYEKTLƏRİN MÜDİRİYYƏTİ

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdindəki Tikilməkdə olan obyektlərin müdiriyyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılan tikinti və təmir işlərinin vaxtında və yüksək keyfiyyətlə icrasına və istifadəyə verilməsinə, həmin işlərin təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədlərinə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarətin təmin edilməsi, əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə dövlət büdcəsindən və başqa maliyyə mənbələrindən ayrılmış vəsaitlərin idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması, habelə tikinti prosesində ortaya çıxan məsələlərin operativ həll edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Tikilməkdə olan obyektlərin müdiriyyətinin yaradılması haqqında” 24 may 2007-ci il tarixli 81 nömrəli Qərarı əsasında yaradılmışdır.

    Müdiriyyət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Nazirliyin əmr və kollegiya qərarlarını, digər qanunvericilik aktlarını və öz Əsasnaməsini rəhbər tutur.

    Müdiriyyət Azərbaycan Respublikasında Nazirlik tərəfindən inşa edilən və təmir olunan bütün obyektlərin, digər əsas fondların tikintisinə və təmirinə ayrılan vəsaitlər hesabına görülən işlər üzrə Nazirlik tərəfindən ona həvalə edilmiş nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir. Müdiriyyət qanunvericiliyə müvafiq olaraq təsərrüfat hesablı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Müdiriyyətin fəaliyyətinə nəzarəti birbaşa Nazirlik həyata keçirir. Müdiriyyətin fəaliyyətinə direktor rəhbərlik edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri mövcud qanunvericiliyə və Nazirliyin Əsasnaməsinə müvafiq olaraq müdiriyyətin strukturunu təsdiq edir və müdiriyyətin direktorunu, Nazirliyin vəzifə nomenklaturasına aid olan digər məsul işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbeh tədbirləri görür, qanunvericiliyə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
 
Ünvan: Bakı şəhəri, S.Əsgərova küçəsi, 85.

Video archive
Photo archive
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi regionlarda
© 2011. The official information source of the Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Azerbaijan.
All rights reserved.